Tonttihakuohjeet

Mikkeli, Kirkonvarkaus, asuntomessutontit ilmakuva kesä

1. Asuntomessut  Mikkelissä 2017

Mikkelin kaupunki ja Suomen Asuntomessut järjestävät asuntomessut kesällä 2017 Mikkelin Kirkonvarkaudessa. Messualue sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä Mikkelin ydinkeskustasta etelään. Alue sijaitsee Savon synnyinseudulla Saimaan rannalla rajautuen Porrassalmen museotiehen. Rakennettuna alue kytkeytyy jo olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen.

Kirkonvarkauden alue on nykyisellään lähes rakentamatonta metsä- sekä kallioaluetta. Asuntomessualue tulee olemaan monipuolinen ja laadukas asuinalue, jonka useat puistot ja rannat tarjoavat rauhallisen ja luonnonläheisen ympäristön.

2. Messujen teemat

Mikkelin kaupungin keskeinen asuntomessuihin liittyvä tavoite on luoda uusi houkutteleva asuinalue, joka muodostuu tiiviiksi osaksi nykyistä kaupunkirakennetta ja samalla eurooppalaiseksi edelläkävijäksi tulevaisuuden asuinalueesta. Alueelle toteuttavien hankkeiden tulee ilmentää asuntomessujen teemoja. Teemojen tehtävänä on tukea alueen, rakennusten, pihojen ja asuntojen suunnittelua, rakentamista ja sisustamista. Teemojen tulee olla tunnistettavissa lopullisessa toteutuksessa. Hakemuksessa tulee perustella vähintään kaksi teemaa talon tai pihan suunnittelussa.

Kirkonvarkauden asuntomessujen teemat ovat:

• KAIKKI KUNNOSSA

Ihminen on kokonaisuus jonka osien on oltava kunnossa jotta tunnemme olomme terveeksi. Valinnat asumisessa vaikuttavat henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiimme. Mikkelin asuntomessuille etsitään rakentajien ratkaisuja joilla tuetaan edellä mainittuja osa-alueita.

• UUSIUTUMINEN

Asuntomessualue sijoittuu Savon synnyinseudulle. Kirkonvarkauden historia ulottuu kivikautisesta asutuksesta nykypäivään. Alue uusiutuu ja rakentaminen sen mukana. Haemme innovatiivisia ratkaisuja joilla hyödynnetään uusiutuvia materiaaleja, energiamuotoja, luonnonympäristön säilymistä tai jotka tukevat ihmisen uusiutumista eli lepoa.

• SAIMAA, JÄRVI, VESI

Saimaan rannalla asuessa ei voi välttyä upeista maisemista. Toivomme rakentajilta luovaa otetta teeman esiin tuomisessa. Esimerkkeinä teeman soveltamisesta voivat olla sisustuselementit, vettä säästävät ratkaisut, pihasuunnittelu tai maiseman hyödyntäminen rakennusten sijoittelussa.

• KUSTANNUSTEHOKKUUS

Rakentajat voivat halutessaan panostaa kustannustehokkuuteen rakentamisen tai rakennuksen elinkaarikustannusten suhteen. Haemme erityisesti korttelille 15 eli Onni-kortteliin ratkaisuja jotka tukevat kustannustehokkuuden toteutumista.

3. Laatu- ja ympäristöohje

Pientalojen suunnittelua ja toteutusta varten Kirkonvarkauden asuntomessualueelle on laadittu laatu- ja ympäristöohje jonka lähtökohtana on mahdollistaa monipuolinen rakentaminen ja uusien ideoiden toteuttaminen. Laatu- ja ympäristöohjeessa esitetään tonttialueita ja rakentamista koskevia sitovia määräyksiä, jotka täydentävät asemakaava-määräyksiä. Sitovien määräysten lisäksi ohjeessa annetaan yleisiä ohjeita ja suosituksia, joilla mahdollistetaan yhtenäisten ja tasapainoisen sekä omaleimaisen kaupunkikuvan ja kaupunkirakenteen muodostuminen. Laatu- ja ympäristöohjeessa esitetyt määräykset, ohjeet ja suositukset koskevat niin rakennuksia kuin piha-alueitakin.

Laatu- ja ympäristöohjeeseen ja asemakaavamääräyksiin suositellaan tutustumaan huolellisesti jo tontinhakuvaiheessa. Rakennusvalvonnalla on rakennusluvan myöntämisen yhteydessä mahdollisuus myöntää vähäinen poikkeus säännöistä tai määräyksistä perustellusta syystä. Määräysten ja ohjeiden mukaista rakentamista kuitenkin suositellaan.

4. Kunnallistekniikka

Mikkelin kaupunki vastaa katujen ja muiden yleisten alueiden suunnittelusta ja toteutuksesta alueella. Kunnallistekniikan rakentaminen on alkanut alueella keväällä 2015. Kunnallistekniikka, vesi-, viemäri-, sähkö-, kaukolämpö ja tieto-liikenneverkot rakennetaan tontille. Liittymämaksuista vastaa rakentaja. Osa asuntomessualueen kiinteistöistä tulee liittää kaukolämpöön. Kaukolämpöön liitettävät tontit on numeroitu oheisessa kartassa.

5. Haettavat tontit ja tonttien hinnat

Asuntomessualueella on 34 pientalotonttia, joiden pinta-ala vaihtelee 914–3530 m2 sekä kaksi asuinpientalotonttia, joiden pinta-alat ovat 8151 m2 ja 15427 m2.

Messualueen tontteja voivat hakea yksityiset henkilöt, talotehtaat ja rakennusalan yrittäjät sekä edellä mainitut tahot joko yksin tai yhdessä. Hakijan kotikunta tai mahdollisesti aikaisemmin kaupungilta saatu tontti ei rajoita tontin saamista.

Kirkonvarkauden korttelit ja tontit
Tonttien luovutusmuoto on ensisijaisesti myynti. Osalle tonteista on mahdollista tehdä vuokrasopimus.

6. Rakentajien valinta

Asuntomessujen yleiset tavoitteet

Suomen Asuntomessujen toimintaidea on parantaa asumisen laatua Suomessa. Messut esittelevät rakentamiseen ja asumiseen liittyvää tutkimusta, sen tuloksia ja käytännön sovelluksia näyttäen hyvää esimerkkiä ja konkreettisen vision hyvästä asumisesta niin alan ammattilaisille kuin kuluttajillekin. Suomen Asuntomessujen toimintaideaan voi tutustua osoitteessa: www.asuntomessut.fi

Rakentajien valinnat suorittavat Mikkelin kaupungin ja Suomen Asuntomessujen muodostamat Laaturyhmä ja Asuntomessutoimikunta.

Tonttien saajat valitaan seuraavien kriteerien pohjalta:

Suunnitelman laatu
Suunnittelun kokonaislaatu käsittää sekä rakennukset että pihan suunnittelun. Suunnitelmia arvioidaan suhteessa alueen rakentamistapaohjeeseen. Hakemukseen tulee liittää arviointia varten suunnitelmat idea-/luonnostasolla. Esitystapana ovat luonnospiirustukset, kuitenkin rakentamisen ja ympäristön korkeusasemat riittävästi selvitettynä:

 • asemapiirustus, pohja-, leikkaus- ja
 • julkisivupiirustukset
 • tontinkäyttö- ja alustava pihasuunnitelma

Messuteemojen ilmentäminen hankkeessa
Suunnitelmia arvioidaan suhteessa Mikkelin Asuntomessuille valittuihin ja edellä esiteltyihin teemoihin. Kohteen ei edellytetä ilmentävän kaikkia teemoja, suunnitelmissa täytyy kuitenkin näkyä ja perustella vähintään kaksi pääteemaa.

Hankkeen toteuttamiskelpoisuus ja uskottavuus
Hakemuksen liitteenä tulee olla hankkeen alustava aikataulu ja kohteen rahoitussuunnitelma. Rahoitussuunnitelman yhteydessä on oltava joko rahoituslaitokselta saatu rahoituslupaus tai muu luotettava kuvaus hankkeen rahoittamisesta. 

Rakennuslupahakemus toimitetaan rakennusvalvontaan syksyllä 2015 tontinvarauksen tultua voimaan. Luovutuskirja allekirjoitetaan, kun lupa on myönnetty. Kaivaus- ja/tai rakennustöitä ei saa aloittaa tontilla ennen kauppakirjan allekirjoitusta. Työt tontilla voi aloittaa aluevalvojan kirjallisella suostumuksella alueen maanrakennus- ja kunnallisteknisten töiden salliessa.

Tontille pääsee rakentamaan keväällä 2016. Alueen rakennukset pihoineen tulee olla täysin valmiit 15.5.2017, lukuun ottamatta pihan istutuksia, joiden tulee olla valmiit 15.6.2017 mennessä.

Rakennukset pihoineen ovat monikantasopimuksen mukaisesti näyttelykohteina kesällä 2017. Messukohteessa ei sallita asumista ennen messuja eikä messujen aikana.

7. Hakumenettely

Tontin haku

Tonttia haetaan erillisellä hakulomakkeella. Sähköinen hakemus ja tulostettava lomake löytyvät osoitteesta www.saimaansivu.fi/kirkonvarkaus. Tulostetut hakemukset liitteineen voi jättää Asuntomessutoimistoon, osoite Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli. Kuoreen merkintä Asuntomessut, tonttihaku. Samalla hakemuksella voi hakea useaa, enintään 4 vaihtoehtoista tonttia. Suunnitelma tulee esittää ensimmäiselle vaihtoehdolle. Mikäli hakijoita on kaksi ja tontti halutaan ostaa muulla omistussuhteella kuin ½ ja ½, tulee haluttu omistussuhde ilmetä hakemuksesta. Tontin varaus ja kauppakirja tullaan tekemään hakijan/hakijoiden nimiin.

Tonttien saajien valinta tapahtuu hakemusten perusteella kohdassa 6. ”Rakentajien valinta” esitetyin perustein. Laaturyhmä pidättää itsellään oikeuden edellyttää hakijalta hakemuksen täydentämistä ja oikeuden tarjota hakijalle alueelta vaihtoehtoista suunnitelmiin soveltuvaa tonttia.

Tontin varaus ja varausmaksu

Tonttia hakeneet saavat kirjallisen tiedon varauspäätöksestä. Tontin varauspäätöksen tekee Asuntomessujen laaturyhmän ja toimikunnan esityksestä kaupungin tekninen lautakunta.

Hakijan hyväksyttyä ehdotetun tontin tulee hakijan maksaa tontinvarausmaksu joka on 4% kauppahinnasta, joka hyvitetään kauppahinnasta tai tontinvuokrasta. Varausmaksu maksetaan kahden viikon kuluessa tontinvarauspäätöksen tiedoksisaannista.

Varauspäätöksen jälkeen allekirjoitetaan monikantasopimus, jolla sopijapuolet (tontin varaaja/mahdollinen näytteilleasettaja, Suomen Asuntomessut, Mikkelin kaupunki) sopivat messualueella olevan tontin rakentamisesta ja sen käyttämisestä asuntomessuilla näyttelytarkoituksiin.

Tontin varaus tulee voimaan, kun varausmaksu on maksettu ja monikantasopimus on allekirjoitettu.

Suunnittelu ja luovutuskirjan allekirjoitus

Varausmaksunsuoritus ja sopimusten allekirjoitus oikeuttavat hakijan jatkamaan suunnittelua. Lopullinen toteutus ei saa oleellisesti poiketa hakemuksessa esitetystä.

Perustamistavan selvittämiseksi maaperätutkimukset tulee tehdä varausaikana, ennen vuokrasopimuksen/kauppakirjan allekirjoittamista. Maaperätutkimuksista vastaa tontin varaaja.

Rakentaja on velvollinen toimittamaan tontille suunniteltua rakennusta ja pihaa koskevat, hyväksymiskelpoiset rakennussuunnitelmat Asuntomessutoimistoon 19.12.2015 mennessä. Rakennuslupaa on haettava välittömästi sen jälkeen kun laaturyhmä on hyväksynyt rakennussuunnitelmat. Tonttia koskeva kauppakirja allekirjoitetaan, kun rakennuslupa on myönnetty. Mikäli tontinvaraus peruuntuu tai muutoin raukeaa, maksettua tontinvarausmaksua ei palauteta tontinvaraajalle.

Tontin osto

Ostettaessa tontti maksetaan kertamaksuna. Tontin ostaja maksaa kaupanvahvistajan palkkion. Kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä kaupunki perii tontin lohkomiskulut, jotka ovat tällä hetkellä 1000 euroa/tontti kun tontin pinta-ala on enintään 2000 m2  ja 1200 euroa/tontti kun pinta-ala on 2001-10 000 m2.

Tontin ostaja vastaa lainhuudon kustannuksista ja varainsiirtoverosta.

8. Sitoumukset

Messualueen rakennukset piha-alueineen ovat messujen ajan näyttelykohteina. Messurakentaja sitoutuu monikantasopimuksen allekirjoittamisella toteuttamaan tontille suunnitellut rakennukset pihoineen. Rakentaja sitoutuu myös monikantasopimuksen asettamiin velvoitteisiin, jotka koskevat kohteen luovuttamista ja suojaamista messukäyttöön. Rakentamisessa tulee noudattaa alueelle hyväksyttyjä rakentamis-tapaohjeita sekä asemakaavamääräyksiä.

Rakentaja sitoutuu tässä hakuohjeessa ja monikantasopimuksessa esitettyyn aikatauluun.

Aikataulun pääkohdat:

 • tonttien saajien valinta
 • varauspäätökset
 • varausmaksun suorittaminen ja monikantasopimukset
 • hyväksymiskelpoiset rakennussuunnitelmat viimeistään 19.12.2015
 • kauppakirjan allekirjoitus viimeistään kevään 2016 aikana
 • rakennuslupaa haettava viimeistään 31.3.2016
 • rakentamisen saa aloittaa kun kunnallistekninen valmius rakentamiselle on olemassa, rakentamaan pääsee keväällä 2016, kun suunnitelmat hyväksytty ja rakennuslupa myönnetty
 • rakennukset pihoineen (ei istutukset) täysin valmiina 15.5.2017
 • istutukset valmiit 15.6.2017
 • rakennukset pihoineen näyttelykohteina heinä-elokuussa 2017

9. Hakemukset

Hakemukset tulee jättää suljetussa kuoressa tai Mikkelin kaupungin kotisivujen sähköisen palvelun kautta. Hakulomakkeen lisäksi tulee liittää seuraavat asiakirjat:
asemapiirustus, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset
tontinkäyttö- ja alustava pihasuunnitelma, jossa esitetään myös olemassa olevat ja suunnitellut tontin korkeusasemat sekä liittymäkorot.
todistus rahoituksesta (viimeistään Monikantasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä)
muut mahdolliset liitteet

Tonttihakemukset tulee toimittaa joko postitse tai henkilökohtaisesti osoitteeseen:
“Tonttihakemus asuntomessualueelle”
(=kuoreen merkintä)
Mikkelin kaupunki
Asuntomessutoimisto

Käyntiosoite:     Maaherrankatu 9-11
Postiosoite:     PL 33, 50101 Mikkeli

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti asuntomessujen laatutyöryhmässä. Hakuvaiheessa hakijoiden yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Hakuohjeet ja –lomakkeet, laatu- ja ympäristöohje sekä pdf-aineisto tonteista löytyvät Saimaansivu-verkkosivuilta www.saimaansivu.fi/kirkonvarkaus

10. Lisätietoja

Asuntomessujen yleiset asiat ja sopimukset:
Heikki Manninen, puh. 044 794 5235

Asemakaava ja rakentamistapaohjeet sekä rakennusluvat:
Sari Valjakka, puh. 044 794 2620

Tonttien hakeminen ja tonttien luovutus:
Hannu Peltomaa, puh. 044 794 2530

sähköposti: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

Tutustu Kirkonvarkauden tontteihin